OSVEDČOVANIE

 • pravosti podpisov / fotokópií listín / predloženia listiny / právne významných skutočností / vyhlásenia o vydržaní

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ, ZMLUVY a DOHODY, JEDNOSTRANNÉ PRÁVNE ÚKONY

 • zmluvná dokumentácia k prevodu vlastníckeho práva a zastupovanie v katastrálnom konaní
 • kúpne / zámenné / darovacie / zaopatrovacie / záložné / vecné bremená / zúženie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov / zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a iné
 • splnomocnenia / vyhlásenia a iné

NOTÁRSKE ÚSCHOVY

 • peňazí / listinných cenných papierov / listín / závetov

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

 • zakladanie / zmeny / valné zhromaždenia / zlúčenie / splynutie / rozdelenie / prevod obchodného podielu/ zastupovanie v konaní pred OR / výpisy z OR

POHĽADÁVKY A ICH ZABEZPEČENIE

 • exekučný titul / uznanie dlhu / záložné právo / ručiteľské vyhlásenie / pristúpenie k záväzku

REGISTRÁCIA PRIJÍMATEĽOV PODIELU ZAPLATENEJ DANE (NCRpo)

 • v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

DEDIČSKÉ PRÁVO

 • konanie o dedičstve / závet / listina o vydedení / vyhlásenie o voľbe práva
PRÁVNE PORADENSTVO
DOBROVOĽNÉ DRAŽBY
 • osvedčenie priebehu /registrácia v NCRdr

SOLUČNÉ ÚSCHOVY

 • za účelom splnenia dlhu
Platobná karta
Platba kartou
Bezbariérový prístup
Bezbariérový prístup
Mobilná kancelária
Mobilná kancelária

ÚRADNÉ HODINY

Po - Pia: 8:00 - 18:00
bez obednej prestávky

KONTAKT

Páričkova 24
821 08 Bratislava
El. schránka:
E0005956180